• Kavels
  &
  beschikbaarheid
  Kavels<br>&<br>beschikbaarheid

Vrije kavels

Binnen het project Weids Zierikzee worden een aantal vrije kavels verkocht. Op deze kavels krijgen kopers de mogelijkheid om naar eigen wensen een woning te laten ontwerpen en te bouwen. Daarvoor gelden een aantal spelregels om de ruimtelijke samenhang in de wijk te waarborgen. Deze spelregels komen voort uit de volgende documenten:

 

 • Uitgangspunten voor regeling ontwerpbestemmingsplan van gebied vrije kavels Noorderpolder II;
 • Kwaliteitshandboek Noorderpolder deelgebied De Lanen, inclusief aanvulling;
 • Beleidsregel warmtepompen (de woningen mogen niet worden aangesloten op het gasnet).

 

Voor uw gemak zijn deze samengevat in een kavelpaspoort, echter de op het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning zijn door de gemeente vastgestelde documenten leidend. Naast genoemde kwaliteitsdocumenten geldt de nationale en lokale bouwregelgeving. Uiteindelijk bepaalt de gemeente of wordt voldaan aan de geldende documenten. Wij adviseren om voorafgaand aan het aanvragen van de omgevings-vergunning het ontwerp ter beoordeling voor te leggen aan de gemeente door middel van een zogenaamd vooroverleg.

 

Verkoper is bereid om een koopovereenkomst te sluiten onder voorbehoud van het verkrijgen van een omgevingsvergunning en financiering door de koper. Aan deze voorbehouden wordt een realistische termijn gekoppeld.

 

De verkoper levert de kavels in de huidige staat. Dat betekent dat de koper alle bewerkingen die aan de kavels benodigd zijn voor zijn rekening en risico dient uit te voeren. Dit betreft onder meer:

 • Het kiezen van een architect om een woning te ontwerpen;
 • Het aanvragen en verkrijgen van een omgevingsvergunning;
 • Het selecteren van en opdracht geven aan een aannemer voor bouw van de woning;
 • Het uiteindelijk laten realiseren van de woning;
 • Het afvoeren van eventuele overtollige grond;
 • Het aanvragen en laten uitvoeren van de nutsaansluitingen;
 • Het aanbrengen van verharding in en aanleggen van de tuin;

 

De zone tussen de kavelgrens en de Pijlerdam dient door de verkoper te worden ingericht, onder andere door:

 • Het plaatsen van hagen als erfafscheiding;
 • Het aanbrengen van doorgroeimatten ten behoeve van de oprit naar garage of carport;
 • Het plaatsen van eventuele bomen, straatverlichting en eventueel andere inrichting van het openbaar gebied.                                                         

 

De koper is ermee bekend dat de kavels onderdeel zijn van het project Weids Zierikzee. De realisatie van dit project vindt fasegewijs plaats. Daardoor is het waarschijnlijk dat er nog (bouw)werkzaamheden gaan plaatsvinden ten behoeve van de bouw van (seriematige) woningen op omliggende kavels of ten behoeve van de verdere aanleg van de openbare ruimte in het gebied. De koper is ermee bekend dat er aldus nog na levering van het kavel overlast kan zijn vanwege deze werkzaamheden danwel het nog niet gereed zijn van de openbare ruimte. Ook is het mogelijk dat het ontwerp en de uitvoering van (seriematige) woningen op de onverkochte bouwkavels nog kan wijzigen.

 

Zierikzee, 28 december 2019


Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

De in deze prijslijst vermelde oppervlakte-maten kunnen in werkelijkheid een geringe afwijking vertonen.